Privacy Policy

Algemeen

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze Website en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Atrio NV als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Nikelaan 25, 2430 Laakdal (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0433092825, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door de checkbox aan te vinken waarin vermeld wordt dat u de Privacy Policy volledig hebt gelezen en begrepen en dat er zonder voorbehoud mee instemt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy, en verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee zonder voorbehoud instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door contact op te nemen met ons via stijn@atrionv.com.

Onze Website gebruiken cookies en gelijkaardige technologiën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

De Privacy Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden.
Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 25/01/2024.

Wat en waarom we gegevens verwerken

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)
 • Contactgegevens

Het doeleinde van deze verwerking en rechtsgrond die hiervoor als basis dient, zijn:

 • Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Solliciteren op vacatures (toestemming)

Waarom?

 • Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website
 • Gevolg geven aan verzoek tot contact
 • Sollicitatieprocedure mogelijk maken

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google) worden deze gegevens via uw social media profiel verzameld. Wij raden aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie.

Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt.

 1. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
 2. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 3. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u bepaalde Diensten kunnen verstrekken.
 4. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij via een “opt-in” uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
 5. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 6. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 7. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 8. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website, behalve mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wet- of regelgeving verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken. Wij proberen u hierover vooraf te informeren, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is.

Waar wij uw gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Hoe wij uw gegevens verwerken

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken en doen ons uiterste best om deze accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegan, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. In geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade als gevolg van foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij mogen uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de verleende dienst. We bewaren uw gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar stijn@atrionv.com.
 4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar stijn@atrionv.com. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent uw identiteit kan worden gevraagd.
 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres stijn@atrionv.com. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.